Χαρτοφυλάκιο όλων των διαθέσιμων καμπανιών του Gambling Affiliation

Προχωρημένη Αναζήτηση
1. Χώρα    
2. Κατηγορία    
3. Εταιρεία    
4. Τύπος Συμφωνίας
 
336 καμπάνιες
Καμπάνιες Χώρα Κατηγορία Εταιρεία Τύπος Συμφωνίας
Skilling Πρόγραμμα συνεργατών Skilling– France – Financial Broker– CPA Γαλλία - γαλλικά Χρηματοοικονομικός μεσίτης Skilling CPA από 160.00 € εώς 200.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skilling est un courtier européen, avec trois bureaux physiques à Chypre, à Malte et en Espagne. Le siège social de Skilling est situé à Chypre, dans la capitale Nicosie. À Chypre, le courtier a obtenu la licence CySEC, une réglementation qui permet au courtier d'opérer dans toute l'Union européenne en tant que société chypriote.

En outre, le courtier est également réglementé par la FCA et la FSA, toutes deux du Royaume-Uni.

L'idée de Skilling est de créer une plateforme de trading unique qui puisse satisfaire tous les investisseurs, débutants comme traders plus expérimentés. Surtout, le broker vise à amener de plus en plus de traders sur les marchés financiers mondiaux aux meilleures conditions.

Les plateformes disponibles sont mt4 et Ctrade.

La rémunération de cette campagne est en CPA rétroactif à 3 niveaux :

De 1 à 5 clients = 160 € - Niveau 1

De 6 à 10 clients = 180 € - Niveau 2

De 11 à 100 clients = 200 € - Niveau 3

Rétroactif signifie qu'une fois l'objectif atteint, ils seront tous payés au même prix pour l'objectif ou le niveau atteint à partir du premier.

Le client doit déposer au moins 100 euros non cumulés et trader 2.5 lots

Si le client retire les fonds dans la semaine, le CPA ne sera pas payé.

Skilling Πρόγραμμα συνεργατών Skilling– Italy – Financial Broker– CPA Ιταλία - ιταλικά Χρηματοοικονομικός μεσίτης Skilling CPA από 160.00 € εώς 200.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skilling un broker europeo, con tre sedi fisiche a Cipro, Malta e Spagna. Il quartier generale di Skilling si trova a Cipro, nella capitale Nicosia. Proprio a Cipro il broker ha ottenuto la licenza CySEC, una regolamentazione che consente al broker di operare su tutta l’Unione Europea come società di Cipro.

Inoltre il broker è regolamentato anche dalla FCA FSA, entrambe del Regno Unito.

L’idea di Skilling è quella di creare una piattaforma di trading unica che possa soddisfare tutti gli investitori, sia i principianti sia i trader più esperti. Soprattutto il broker ha come obiettivo quello di portare sempre più trader sui mercati finanziari mondiali alle migliori condizioni. 

Le piataforme disponibili sono mt4 e Ctrade.

La remunerzione per questa campagna e' in CPA retroattiva su 3 livelli:

Da 1 a 5 clienti = 160 € -Livello 1

Da 6 a 10 clienti = 180 € -Livello 2

Da 11 a 100 clienti = 200 € - Livello 3

Retroattiva sgnifica che una volta raggiunto il target verranno pagati tutti allo stesso prezzo per il target o livello raggiunto partendo dal primo.

Questo sistema di pagmento e' riferito al mese, una volta terminato il mese si riparte dal primo livello.

Il cliente deve depositare almeno 100 euro non cumulativi ed effettuare 2,5 lotti.

Qualora il cliente prelevasse i fondi entro una settimana la cpa non verra' pagata. 

Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Argentina - RS Αργεντινή - ισπανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Belgique - RS Βέλγιο - γαλλικάΒέλγιο - ολλανδικάΒέλγιο - γερμανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill permet de faire des paiements, d'envoyer ou de recevoir de l’argent en ligne. Skrill est licencie et regule par l'Autorite des Services Financiers du Royaume Uni (FSA). Skrill est une des solutions les plus utilisees par les joueurs de jeux d'argent en ligne, la plupart des operateurs de jeux l'utilisent. Skrill c'est aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs et plus de 135000 sites marchands.

Remuneration: 20% de partage de revenu pris sur la commission nette touchée par Skrill sur chaque transaction faite par les utilisateurs que vous recruterez. Les commissions sont attribuees sur les depots faits sur les sites marchands et sur les transferts entre titulaires de compte Moneybookers.

La mise a jour des statistiques sera faite 2 fois par semaine

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Brazil - RS Βραζιλία - πορτογαλικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill é a maneira mais conveniente de fazer pagamentos on-line em todo o mundo, de forma fácil e com os mais altos padrões de segurança.
Mais de 36 milhões de clientes já contam com Skrill para enviar e receber dinheiro de forma segura e de baixo custo, sem ter de divulgar os seus movimentos financeiros, em 200 países ao redor do mundo e em 40 moedas.


A rede mundial Skrill, que inclui mais de 100 opções de pagamento locais, permite que as empresas operam globalmente. Com eles, os nossos serviços já ajudaram mais de 156.000 empresas, fornecendo soluções que vão desde a integração de etapas de pagamento até sistemas de pagamento totalmente personalizados.

Remuneração: 20% RS (receita com taxa gerada) somente com a Gambling-Affiliation a usuários referenciados! Comissão é paga quando um cliente deposita / paga um comerciante com Skrill e quando um cliente envia dinheiro para outro cliente.

As atualizações serão feitas uma vez por mês! Vida útil do cookie é de 30 dias.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Colombia - RS Κολομβία - ισπανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Finland - RS Φινλανδία - φινλανδικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users! Commission is paid when a customer deposits/pays a merchant with Moneybookers and when a customer sends money to another customer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - France - RS Γαλλία - γαλλικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill permet de faire des paiements, d'envoyer ou de recevoir de l’argent en ligne. Skrill est licencie et regule par l'Autorite des Services Financiers du Royaume Uni (FSA). Skrill est une des solutions les plus utilisees par les joueurs de jeux d'argent en ligne, la plupart des operateurs de jeux l'utilisent. Skrill c'est aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs et plus de 135000 sites marchands.

Remuneration: 20% de partage de revenu pris sur la commission nette touchée par Skrill sur chaque transaction faite par les utilisateurs que vous recruterez. Les commissions sont attribuees sur les depots faits sur les sites marchands et sur les transferts entre titulaires de compte Moneybookers.

La mise a jour des statistiques sera faite 2 fois par semaine

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Germany - RS Γερμανία - γερμανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Greece - RS Ελλάδα - eλληνικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Η Skrill (Moneybookers) είναι μια παγκόσμια επιχείρηση πληρωμών, που λειτουργεί με μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες πλατφόρμες Online Wallet στον κόσμο. 30 εκατομμύρια πελάτες και 135.000 έμποροι, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των διαδικτυακών φορέων τυχερών παιχνιδιών, απολαμβάνουν ήδη τη Skrill παγκοσμίως.

Αμοιβή: 20% των εσόδων RS (Revenue Share : εισόδημα από προμήθειες) μόνο με τo Gambling Affiliation στους αναφερόμενους χρήστες. Το RS μοιράζεται με το ποσό που λαμβάνει η Skrill κατά τη διάρκεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους πελάτες που θα αναφέρετε.

Οι ενημερώσεις θα γίνονται μία φορά το μήνα! Η διάρκεια ζωής του cookie είναι 30 ημέρες.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Italia - RS Ιταλία - ιταλικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill è il metodo più pratico per effettuare pagamenti online in tutto il mondo, in modo semplice e con i più alti standard di sicurezza.
Oltre 36 milioni di clienti si affidano già a Skrill per inviare e ricevere denaro in modo sicuro e a costi contenuti, senza dover divulgare i propri estremi finanziari, in 200 paesi del mondo ed in 40 valute.
Il network mondiale di Skrill, che comprende oltre 100 opzioni di pagamento locali, permette alle aziende di operare a livello globale. Con i loro nostri servizi hanno già aiutato oltre 156.000 aziende, offrendo soluzioni che vanno dall'integrazione one-step fino ai sistemi di pagamento completamente personalizzati.

20% delle commissioni toccate da Skrill su ogni transazione fatta dagli utenti che recluterai.

Le statistiche saranno aggiornate una volta al mese.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Mexico - RS Μεξικό - ισπανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Norway - RS Νορβηγία - νορβηγικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users! Commission is paid when a customer deposits/pays a merchant with Moneybookers and when a customer sends money to another customer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Peru - RS Περού - ισπανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Poland - RS Πολωνία - πολωνικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Portugal - RS Πορτογαλία - πορτογαλικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill é a maneira mais conveniente de fazer pagamentos on-line em todo o mundo, de forma fácil e com os mais altos padrões de segurança.
Mais de 36 milhões de clientes já contam com Skrill para enviar e receber dinheiro de forma segura e de baixo custo, sem ter de divulgar os seus movimentos financeiros, em 200 países ao redor do mundo e em 40 moedas.


A rede mundial Skrill, que inclui mais de 100 opções de pagamento locais, permite que as empresas operam globalmente. Com eles, os nossos serviços já ajudaram mais de 156.000 empresas, fornecendo soluções que vão desde a integração de etapas de pagamento até sistemas de pagamento totalmente personalizados.

Remuneração: 20% RS (receita com taxa gerada) somente com a Gambling-Affiliation a usuários referenciados! Comissão é paga quando um cliente deposita / paga um comerciante com Skrill e quando um cliente envia dinheiro para outro cliente.

As atualizações serão feitas uma vez por mês! Vida útil do cookie é de 30 dias.

O site da Skrill ainda não tem tradução portuguesa disponível, pelo que irá levar os possiveis clientes que cliquem nos banners para a versão inglesa.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Russia - RS Ρωσία - ρώσικα Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill занимается электронными денежными переводами с 2001 года. Сейчас являеться одной из ведущих компаний по совершению электронных платежей. Skrill доверяют уже более 36 миллионов владельцев счетов. Клиенты могут отправлять и получать деньги по всему миру в 200 странах и в 40 валютах, безопасно и недорого, без необходимости раскрывать свои личные платежные данные.

20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users!

Обновления будут производится один раз в месяц!

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Spain - RS Ισπανία - ισπανικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users. The Revenue is shared on the fee taken by Skrill during the transactions done by the customers you will refer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

Only affiliates who respect the Royal Decree will will be accepted on this campaign:

  • content must be written only in Spanish
  • affiliates cannot include any commercial content at all and have to be purely brand-related
  • a 18+ warning must be included
  • reference to JugarBien.es must be included
  • RG disclaimer must be included, for example 'si juegas, juega con responsabilidad'
  • affiliates must not include false statements or misleading/confusing information
  • affiliates must not trivialise gambling or its potentially damaging effects.
RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - Sweden - RS Σουηδία - σουηδικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users! Commission is paid when a customer deposits/pays a merchant with Moneybookers and when a customer sends money to another customer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %
Skrill Πρόγραμμα συνεργατών Skrill (Moneybookers) - UK - RS Ηνωμένο Βασίλειο - αγγλικά Λύση πληρωμών Skrill RS 20.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Skrill (Moneybookers) is a global payments business, operating one of the world’s largest independent Online Wallet platforms. 30 million customers and 135,000 merchants, including virtually all online gaming operators already enjoy Skrill worldwide.

Remuneration: 20% RS (generated fee revenue) life time only with Gambling Affiliation on referred users! Commission is paid when a customer deposits/pays a merchant with Moneybookers and when a customer sends money to another customer.

Updates will be done once a month! Cookie lifetime is 30 days.

RS 20.00 %